ADMINISTRACIÓ DE FINQUES

L'administració de la finca està integrada en un procés informàtic amb programa específic del sector, amb les tasques habituals de l'administració entre les quals s'inclouen les següents:

  • Emissió dels rebuts de lloguer, cobrament i pagament de qualsevol concepte relacionat amb l'administració exemple: Ibi, taxa escombraries, quotes de comunitat, assegurances, reparacions, etc.
  • Control i aplicació dels increments d' IPC, IBI, obres , serveis, etc. Control rigorós de la morositat: Gestió de reclamació telefònicament i per escrit, exemple: Cartes, burofax, telegrames etc.
  • Tramitació completa de la liquidació de les fiances en el moment en que marxen els llogaters. Visita a la finca i comprovació de l'estat en que es rep. Gestió de reparacions i liquidació als arrendataris, si escau.
  • Tramitació davant l'ICS, tant dels dipòsits inicials en el moment de la signatura del contracte, com la recuperació dels mateixos imports en el moment de la finalització.
  • Liquidació dels impostos que corresponguin: Gestió d'IVA, IRPF etc., als propietaris que ho necessitin.
  • Assessorament d'advocat de qualsevol conflicte relacionat amb l'administració de la finca.